facebook tracking

Det digitale paradigmeskiftet

Technogarden Magellan arrangerte nylig frokostmøte for kunder og andre forbindelser. En av foredragsholderne var Torbjørn Eeg Larsen, IT direktør i NAV. Han ga tilhørerne informasjon om hvordan NAV møter morgendagens krav til digitalisering.

NAV har et av Nordens fremste IT-miljøer. Nav har flere enn 300 datasystemer, og driver utvikling på flere plattformer. Totalt benyttes 7 500 fysiske og virtuelle servere. Organisasjonen hadde i 2014 om lag 600 000 IT-relaterte prosjekttimer.  Nav hadde ved inngangen til 2017 om lag 570 faste IT-ansatte, og mellom to og tre hundre innleide personer som jobber innenfor IT.

- Dette høres kanskje mye ut, men når man relaterer dette til at 2.8 millioner mennesker bruker Nav sine tjenester, at nav.no har rundt 80 millioner besøk per år, og at det utbetales nærmere 15 000 kroner hvert sekund, blir nok tallene mer forståelige, forklarte Eeg Larsen.

Store endringer og innovasjonstakten øker 

Eeg Larsen pekte på flere eksempler på hvor store endringer samfunnet kan forvente fremover. På grunn av digitaliseringen er Uber, som ikke eier noen biler, blitt verdens største taxiselskap og Airbnb har blitt verdens største leverandør av overnattingsmuligheter, uten å eie noen eiendommer. Verdien på Facebook viser også hvor verdifull forbrukerinnsikt og digital tilgang til forbrukerne har blitt.

I tillegg fortalte Eeg Larsen om hva den forventete automatiseringen kan gi av endringer.

- 25% av dagens jobber vil være utført av smart software eller roboter i 2025. Ikke bare blir fabrikkansatte erstattet av roboter, men også andre type jobber kan erstattes. Når førerløse biler kommer for fullt, kan for eksempel 60 000 yrkessjåfører i Norge miste arbeidet, fortalte Eeg Larsen. Dette må selvfølgelig Nav være forberedt på. Ikke bare for å henge med i utviklingen digitalt, men også for å kunne løse oppgavene de store endringene vil føre til av endringer i arbeidsmarkedet fremover. Norske innbyggere skal ikke behøve å søke om ytelser de har krav på. Dette vil i seg selv kreve store endringer i Nav og i hvordan alle arbeider sammen på.

Endring i hvordan man ser på IT i Nav 

Spørsmålet om IT sourcingstrategi er derfor høyaktuelt. Lenge handlet dette kun om å spare penger. Mange ledere har oppfattet IT som et nødvendig onde som skal koste minst mulig.

- I møte med behovet for digital transformasjon, har IT-forståelse blitt kjernekompetanse. Det handler mindre om hvordan IT virker, og mer om hva vi kan bruke det til, fortalte Larsen.

For å overleve det digitale paradigmeskiftet må både Nav og andre endre seg, og tenke helt nytt. Det er ikke mulig å gjøre som man alltid har gjort, bare litt raskere og billigere. Man må tenke på en ny måte. Larsen brukte et Nav-skjema som et eksempel.

- Det holder ikke å erstatte dette skjemaet med et digitalt skjema. Det som kreves er en automatisert hendelseshåndteringsprosess der vi fanger opp at noen har blitt sykemeldt, har fått et barn, er blitt arbeidsledig eller snart skal bli pensjonist. Dette trigger en automatisert prosess hvor vi sammenstiller all informasjon vi har om brukeren / saken og sågar genererer et forslag til utbetalingsvedtak basert på brukerens situasjon og gjeldende vedtak. Dette krever at organisasjonen er digitalt moden, og at den besitter dyp teknologiforståelse, forklarte han.

Mindre virksomheter med ordinære IT-behov vil kunne kjøpe alle tjenester. Store og komplekse virksomheter trenger imidlertid egen spisskompetanse for å kunne kontrollere sin egen skjebne. Hva som bør gjøres internt og hva som kan og bør outsources er helt av avhengig av type virksomhet, størrelse og hvor forretningskritisk IT og de digitale dataene er.

- Hos Nav har vi jobbet mye med dette og har en klar formening om hva som kan IT-sources, fortalte Larsen. Hvor krysningspunktet er mellom hva som bør gjøres internt og hva som kan kjøpes inn avhenger av flere ting og krever en individuell analyse for hver enkelt virksomhet.

Hvordan utvikle en overordnet digitaliseringsstrategi? 

Det første man må erkjenne, er at digitalisering er et organisasjonsutviklingsprosjekt. - Dette dreier seg ikke bare om å finne nye IT-systemer som går raskere og koster mindre penger. Endringene som kreves må involvere hele organisasjonen og hvordan alle oppgavene blir løst, fortalte Larsen. Det er stor forskjell på digital transformasjon og punktvis/operasjonell digitalisering, forklarte han.

For å kunne henge med kreves det kontinuerlig endring og systematisk arbeid med digital innsikt som må være forankret helt i toppen av virksomhetene. Man må hele tiden stille spørsmål som:

  • Hva er virksomhetens formål?
  • Hvem er mine kunder/brukere?
  • Hvordan skaper jeg verdi for dem?
  • Hvilken innsats kreves?
  • Hvilken innsats har jeg talent og forutsetninger for å gjøre selv?
  • Hvordan bruker jeg markedet og det digitale økosystemet rundt meg?

 

Eeg Larsen pekte dessuten på at digitalt modne virksomheter er mer attraktive i arbeidsmarkedet, men sa også at virksomhetene ikke har noe valg. Faller man etter i utviklingen, vil konkurranseutsatte virksomheter trolig bli utkonkurrert. Og at dette vil skje mye raskere enn i tidligere tider hvor utviklingen ikke gikk like raskt. 

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor